ОБЩИ УСЛОВИЯ НА AFFECTBG.COM

ПРЕДМЕТ

Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на електронен магазин affectbg.com, които уреждат правилата за използването включително сключването на договор за покупко-продажба с Продавача affectbg.com

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите

„АФФЕКТ ЕООД“ е фирма със седалище и адрес на управление в България, гр. Сливен, бул. Стефан Караджа № 38 Г, с адрес за кореспонденция гр. Сливен, бул. Стефан Караджа № 38 Г e-mail: onlinestore@affectbg.com, тел: 044 66 25 57, ЕИК 119595552 и идентификационен номер по ДДС в България BG 119595552.

1.Комисия за защита на личните данни

 1. Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15,
 2. тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40
 3. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 4. Уеб сайт: cpdp.bg

 2.Комисия за защита на потребителите

 1. Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
 2. тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22
 3. Уеб сайт: www.kzp.bg

 

АФФЕКТ ЕООД“ администрира електронния магазин AFFECT, под формата на сайта affectbg.com, наричан за краткост „Продавач„ и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „affectbg.com”, наричан по-долу „АФ”.

Можете да се свържете с АФФЕКТ ЕООД на посочения по-горе адрес, на тел: 044 66 25 57 или e-mail: onlinestore@affectbg.com.

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АФ

Чл. 3. АФ e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет affectbg.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от АФ стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на АФ и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с АФ чрез интерфейса на страницата на АФ, достъпна в Интернет;
 3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от АФ;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с АФ, съгласно поддържаните от АФ начини за разплащане.
 5. Да получават информация за нови стоки предлагани от АФ;
 6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на АФ в Интернет;

Чл. 4. Продавача доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от АФ чрез интерфейса на Продавача, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.affectbg.com или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Продавача се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Продавача възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на АФ и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Продавача на адреса на АФ в Интернет.

(4) Продавача доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Продавача на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Продавача се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН АФ

Чл. 7. (1) За да използва АФ за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Продавача.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам” и “Регистрация”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Продавача потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Продавача. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Продавача има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Продавача, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Продавача изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Продавача на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Продавача на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(4) Продавача информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

(5) Продавача не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6) Продавача може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Продавача, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Продавача стоки в АФ.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Продавача и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адреса тук

(4) Страна по договора с Продавача е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Продавача.

(5) Продавача включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Продавача. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Продавача.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Продавача изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9) Продавача доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Продавача по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в АФ и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в АФ;

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на АФ чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на АФ и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

 

 1. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Продавача.

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в АФ, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Продавача са определени в профила на всяка стока на сайта на АФ.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Продавача в профила на всяка стока в сайта на АФ.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Продавача и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

– В профила на всяка една от стоките в сайта на Продавача на АФ;

При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Продавача.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Продавача на АФ преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Продавача задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на АФ.

(7) Продавача посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Продавача има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Продавача цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

– за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Продавача не е в състояние да контролира;

– за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

– за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;

– за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

– за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

(3) Когато Продавача не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Продавача е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Продавача.

(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Продавача стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Продавача на АФ, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) В случай че потребителят и Продавача не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Продавача чрез сайта на Продавача АФ.

(3) Ако Продавача не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Продавача е следвало да изпълни задължението си по договора.

(4) В случаите по ал. 3, Продавача има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Продавача уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Продавача.

Чл. 16. (1) Продавача предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(2) Потребителят и Продавача удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3) Потребителят и Продавача се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 17. (1) Продавача доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Продавача доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

 

Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Продавача и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Продавача.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 19. (1) Продавача предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Продавача ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Продавача приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес …………..

Чл. 20. (1) Във всеки момент, Продавача има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Продавача има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”, достъпна на адрес: Моят профил

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Продавача, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на АФ , които имат регистрация.

(2) Продавача и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Продавача и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Продавача, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 22. Продавача публикува тези общи условия на адрес общи условия, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Продавача се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на АФ. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 27. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 20.06.2018

Copyright © 2018 affectbg.com • Web design and programming by Webtitan

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account